О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Д Е Й Н О С Т

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ - 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

2. ЧЛЕН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

Участие в извънкласни дейности

Клуб "Графичен дизайн и реклами"

Подготовка на учениците за участие в Националната олимпиада по ИТ

Ф И Л О С О Ф И Я Н А П Р Е П О Д А В А Н Е

1. ОБРАЗОВАНИЕТО ДА ПОСТАВЯ В ЦЕНТЪРА УЧЕНИКА.

2. ДОБЪР Е НЕ ТОЗИ УЧИТЕЛ, КОЙТО ПИШЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СИ ЖЕЛАНИТЕ ОЦЕНКИ, А ТОЗИ КОЙТО СЪУМЕЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДМЕТА СИ.

3. ОЦЕНКАТА Е КРИТЕРИЙ ЗА УСПЕВАЕМОСТ, А НЕ МЕТОД ЗА НАКАЗАНИЕ.

4. НЕОБХОДИМО Е ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ДА СЕ РАЗПОЗНАВАТ, УВАЖАВАТ И ДОРИ ПООЩРЯВАТ.

5. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ИМАТ СИЛНИ СТРАНИ И ЦЕЛТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ДА ГИ ИДЕНТИФИЦИРА И НАДГРАЖДА.

6. ПРАКТИКАТА МИ МЕ Е НАУЧИЛА, ЧЕ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ СЕ ПОСТИГАТ, КОГАТО ДИСТАНЦИЯТА УЧИТЕЛ-УЧЕНИК Е СКЪСЕНА МАКСИМАЛНО. КОГАТО ДЕЦАТА ВИДЯТ В ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИ И ДОВЕРЕНИК, С КОГОТО МОГАТ ДА СПОДЕЛЯТ И ДА ПОИСКАТ СЪВЕТ ЗА ИЗВЪН ПРЕДМЕТНИ ТЕМИ, ТОГАВА И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕПОДАВАНАТА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СЕ ПРОМЕНЯ.

7. УЧИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИ ОТ ПОЗНАТАТА ВОДЕЩА АКТИВНА ПОЗИЦИЯ КЪМ ТАЗИ НА ПО-ПАСИВНИЯ И ПОДПОМАГАЩ КОНСУЛТАНТ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА НАПРАВЛЯВА ОБУЧАЕМИЯ САМ ДА ДОСТИГНЕ ДО ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДАДЕНИЯ ЕТАП.

8. МНОГО ВАЖЕН Е ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР. УЧЕНИЦИТЕ НИКОГА НЕ БИВА ДА БЪДАТ ПОДВЕЖДАНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ГУБИ ДОВЕРИЕТО ЕДНИ КЪМ ДРУГИ.

9. РАЗБИРА СЕ ФАКТОР В ОТНОШЕНИЯТА Е И РАЗЛИЧНИЯ УЧЕНИКОВ СЪСТАВ В ОТДЕЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ. ТАКА, ЧЕ МЕТОДИТЕ И ПОХВАТИТЕ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СУБЕКТА.


Приоритети

УЧИТЕЛЯТ ОСЪЩЕСТВЯВА ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С:

1. УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ.

2. УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО.

3. УПРАВЛЕНСКИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО.

4. ЕКСПЕРТИ ОТ МОМН.

5. КОЛЕГИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА.