Система за вътрешна квалификация

Личността на учителя:

*Разработка на учителско портфолио;

*Собствена философия на преподаване;

*Споделяне на опит;

*Взаимодействие с родители.

Методическо обединение:

*Планиране;

*Разработки;

*Анализ;

*Извънкласни дейности;

Учителски колектив:

*Съвещания;

*Открити уроци;

*Външна квалификационна дейност;

*Взаимодействие с родители.

Професионални квалификации

Квалификационни курсове:

*2005г. "Ръководители на компютърни кабинети";

*2007г."Интерактивни методи";

*2007г. "Превенция на отпадането от училище";

*2010г. "Здравословни и безопасни условия на труд"

*2011г. "Работа в мултикултурна среда"

*2011г. "Организация на педагогическата учебна среда";

*2012г."Изграждане на екипи";

*2012г."Здравословни и безопасни условия на труд";

*2013г. "Управление на дисциплината в класната стая";

*2014г. "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"

*2015г. "Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност"

Участие в конференции:

*2007г. Свидетелство за отлично представяне в областна конференция "Училището - желана територия на ученика";

Отличия, награди и постижения:

*2008г. Сертификат за участие в IV Национална конференция "Училището - желана територия на ученика", областен етап;

*2009г. Сертификат за научно ръководство на проект, участвал в СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

*2009г. Сертификат за научен ръководител на ученици, участвали в ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР "Джон Атанасов" гр. Шумен

*2009г. Грамота за постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос в развитието на българското средно образование от РИО гр. Ловеч;

*2010г. Сертификат за научен ръководител на ученици, участвали в ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР "Джон Атанасов" гр. Шумен;

*2014г. Грамота за Ръководител на проект и участник в работилница на тема "Иновации в сферата на образованието";

*2014г. Удостоверение - С решение на Педагогическия съвет се награждава с плакет "100 години Тетевенска гимназия" за принос в развитието на Тетевенската гимназия като средище на образователното дело в община Тетевен.


Разработки и проекти

Разработки

Проекти

Клипове

Снимки